Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Webshine en zijn geldig voor alle klanten en derden, die, al dan niet verbonden door een voorafgaande overeenkomst, handelen met Webshine.

Webshine is een webdesigner en biedt volgende diensten aan:

  1. Het hosten van domeinnamen en/of websites
  2. Bouwen van websites
  3. Verzorgen van social media kanalen
  4. Klein drukwerk (naamkaartjes, folders, …)
  5. Verschillende diensten die uitgevoerd worden in regie (logo/naamkaartjes/flyers/… ontwerpen, aanpassingen aan bestaande websites, …)

Indien de klant een overeenkomst afsluit met Webshine voor het hosten van een domeinnaam en/of website of een overeenkomst afsluit voor het verzorgen van social media kanalen, dan wordt deze overeenkomst afgesloten voor een duur van 1 jaar. Deze overeenkomst kan worden beëindigd door zowel Webshine als de klant, dit mits 3 maand voor het verstrijken van deze periode van 1 jaar, een opzegschrijven per aangetekend schrijven wordt verstuurd.

Indien geen van de partijen een einde stelt aan de overeenkomst tegen het verstrijken van de periode van 1 jaar, wordt deze overeenkomst telkens verlengd voor 1 jaar. De overeenkomst blijft jaarlijks opzegbaar mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden.

De domeinnaam die door Webshine wordt gehost, alsook de eventuele website/webshop/e-mailadressen die hieraan zijn verbonden,  zijn en blijven eigendom van de klant, uiteraard dit enkel en alleen onder de voorwaarde dat de klant alle facturen die betrekking hebben op het ontwerpen, online houden en/of hosten van die domeinnaam en aanverwante producten heeft betaald.

Offertes zijn louter indicatief en krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst bij ondertekening ‘voor akkoord’ door zowel de klant als Webshine als teken van aanvaarding van de voorwaarden. Door de ondertekening en aanvaarding van de offerte van Webshine, worden ook de algemene voorwaarden van Webshine expliciet aanvaard.

De overeenkomst is een inspanningsverbintenis. Webshine zal naar best vermogen, en gebruik makend van best-practices, state-of-the-art technologie en goed opgeleide mensen de opdracht uitvoeren. Tenzij anders overeengekomen, kunnen indicaties van timing, performantie en prijs onderhevig zijn aan wijzigingen ten gevolge van ontwikkelingen (bv. onvoldoende of niet-correcte input van de klant) tijdens de uitvoering van de opdracht. Afwijkingen hiervan kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. In het bijzonder geldt dit voor overmacht.

In geval van ‘meerwerk’ dat meer dan 10% van de overeengekomen prijs overschrijdt, zal Webshine voorafgaandelijk aan de uitvoering de klant hiervan op de hoogte brengen. Bij voorkeur wordt meerwerk in gezamenlijk overleg bekeken en  afgesproken.

De klant wordt geacht op een constructieve manier zijn medewerking te geven. Hij is en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor het aanleveren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, onder meer content, foto’s, inspiratie voor sociale abonnementen. Goederen die tijdens de uitvoering aan Webshine worden toevertrouwd, worden op risico van de klant bewaard.

Bij ondertekening is een voorschot van 30% opeisbaar en te betalen voorafgaandelijk aan het begin van de uitvoering. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. Indien de klant de opdracht wenst te annuleren en dus de overeenkomst verbreekt, kan er geen terugvordering gevraagd worden. Het voorschot van 30% blijft behouden wegens vergoeding van de geleden schade en winstderving.

Webshine kan bovendien bijkomend een schadevergoeding eisen indien de opdracht nog niet aangevat werd alsook voor nog niet betaalde uitgevoerde prestaties, dit in functie van de effectief geleden schade en de effectieve winstderving.

De facturatie gebeurt in functie van afgesproken opleveringsmomenten van fases. Indien hierover geen duidelijke afspraken gemaakt werden, wordt het in gebruik nemen (bv. van e-emailapplicatie) of het online plaatsen van een website/applicatie als impliciete oplevering beschouwd. Er wordt een opvolgingsperiode waarbinnen ‘bugs’ of tekortkomingen kunnen gemeld worden voorzien van twee maanden. Na die periode wordt de opdracht als definitief opgeleverd beschouwd.

Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste veertien dagen na ontvangst van de factuur. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Webshine kenbaar gemaakt te worden. Totdat de klant volledig en definitief heeft betaald, behoudt Webshine het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten.

Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant.

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Webshine blijft eigenaar van de website die zij heeft ontworpen, dit tot op het ogenblik waarop de volledige prijs door de klant is betaald.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de klant expliciet dat Webshine niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten te garanderen. Bij niet betaling van de factuur, kan Webshine de diensten stopzetten met als gevolg dat website offline kan worden gehaald, alsook eventuele emailadressen die hieraan gekoppeld zijn. Ook de social media wordt niet langer onderhouden bij niet-betaling.

Webshine kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment. Indien na rappelering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan Webshine, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling,een deel van of de volledige overeenkomst opzeggen dit zonder inachtneming van enige opzeggingstermijn, door melding aan de klant via een eenvoudige aangetekend schrijven.

De klant kan hiervoor geen schadevergoeding eisen.

In het geval van een foutieve niet-uitvoering in hoofde van de klant van een van zijn verplichtingen voor een of meer bepaalde leveringen, heeft Webshine het recht het contract of de contracten met betrekking tot de levering eenzijdig te beëindigen. Het contract is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling ontbonden door de kennisgeving van de beslissing tot ontbinding per aangetekend schrijven en dit zonder dat het noodzakelijk is deze ontbinding in rechte te vragen.

In voorkomend geval is de klant gehouden een schadevergoeding te betalen gelijk aan 30% op de overeengekomen prijs.

Beide partijen verbinden er zich toe de nodige confidentialiteit te garanderen en geen vertrouwelijke informatie publiek te maken. Webshine zal eveneens rekening houden met de bepaling van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Webshine is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van Webshine blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst.

Indien er een conflict zou ontstaan tussen de algemene voorwaarden uitgaande van Webshine en algemene voorwaarden uitgaande van een klant, zullen de algemene voorwaarden van Webshine altijd bij voorrang van toepassing zijn op de overeenkomst.

De klant vrijwaart Webshine voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing.

Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement bevoegd waar de zetel van Webshine zich bevindt.